foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Maintenance 

 

   ชื่อ- สกุล                           นายสิรวิชญ์  โต๊ะศิลา

   รหัสนักศึกษา                     5822040035

   สาขางาน                           คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

   วันเดือนปีเกิด                     18 พฤศจิกายน 2542

   ประวัติการศึกษา

   ระดับประถมศึกษา                         โรงเรียนพีระวิทยา                         พ.ศ. 2549 - 2553

   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น               โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา                  พ.ศ. 2554 - 2557

   ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ     วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก                พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน