ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
ปวช.1 58 7 65
ปวช.2 26 2 28
ปวช.3 36 0 36
ปวส.1 14 0 14
ปวส.2 11 1 12
  รวมทั้งสิ้น 155