foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Maintenance      สาขาวิชาซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล  ตั้งอยู่ที่ 66 ม.9 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

สาขาวิชาซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล  อาคารแผนกช่างซ่อมบำรุง วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

เริ่มเปิดการเรียนการสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2553 และเปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา 2558 

สาขางานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล มีการเปิดเรียน 2 ระดับ 

         - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล  สาขางานซ่อมบำรุง

         - ระดับระกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคนิคการผลิต       สาขางานเครื่องมือกล