ประเภทโควตา ตั้งแต่วันที่ 23 ธ.ค. 2563 - 7 ก.พ. 2564

ประเภทปกติ ตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ. - 11 มิ.ย. 2564

***เมื่อสมัครเรียนแล้ว สามารถรายงานตัวและมอบตัวได้ทันที ในวันและเวลาราชการ เว้นวันหยุดราชการ

ผู้จัดทำ : นายนิธินัทธ์ นำพา หัวหน้างานทะเบียน , นางสาวจารุกัญญ์ ศิริขันธ์ เจ้าหน้าที่งานทะเบียน © 2021


สมัครประเภท

หลักสูตรที่สมัคร


ข้อมูลนักเรียน


ที่อยู่ปัจจุบัน


การศึกษา


ประเภทของโรงเรียนเดิม

ความพิการ